Zaproszenie do składania oferty cenowej

informacjeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie  usług szkoleniowych dla kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku w ramach projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK”, (numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POWR.02.05.00-00-0266/18-00)”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z okresem realizacji od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r. w ramach naboru POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18. (więcej…)

Podsumowanie realizacji programu 2018

pomoc żywnościowa logoCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. (więcej…)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

pomoc żywnościowa logoProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

  • 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: (więcej…)

Pomoc żywnościowa w Gminie Osiek

pomoc żywnościowa logoCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. (więcej…)

Obowiązek niezwłocznego powiadamiania o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu przez członka rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. (więcej…)

Terminy składania wniosków – świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. (więcej…)

Działania edukacyjne w GOPS Osiek

W każdy ostatni wtorek miesiąca pracownicy socjalni  w godzinach od 14.00 do 16.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Osieku ul. Główna 88 prowadzić będą spotkania edukacyjne. Powyższe działania mają służyć wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach  uwikłanych w przemoc i zagrożonych przemocą w rodzinie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.