Dodatek gazowy – refundacja podatku vat

W dniu 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

(więcej…)

Wypłaty dodatek węglowy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłaty dodatków węglowych zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.

dodatek węglowy

Nowelizacja przepisów ustawy o dodatku węglowym

dodatek węglowy1) Zgodnie z art. art.2 ust.3 a-c ww. ustawy:

„3a.W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

(więcej…)

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych stosujących ogrzewanie elektryczne.

Urząd Gminy w Osieku informuje, iż 01 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych  rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz.1967). Zgodnie z tym aktem prawnym gospodarstwom domowym przysługuje dodatek.

(więcej…)

Dodatek węglowy – nowe informacje

dodatek węglowyInformujemy, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). (więcej…)

Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku na 2022 rok

Flaga i Herb PolskiGmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy Osiek wynikającego  z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną  w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. (więcej…)

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2022

Flaga i Herb PolskiGmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie  zadania własnego Gminy  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. (więcej…)

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Flaga i Herb PolskiGmina Osiek otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na realizację zadania własnego Gminy Osiek związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

(więcej…)