REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

oferta pracy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W OSIEKU OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY (więcej…)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku  informuje, iż od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). (więcej…)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2023

Flaga i Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa : 2 493 635,10 zł

Całkowita wartość zadania: 2 595 733,10 zł.  (kwota podlega aktualizacji) (więcej…)

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). (więcej…)

Zaproszenie dla rodziców wraz z dziećmi na warsztaty: „Lubię Cię mamo, lubię Cię tato – Spędźmy razem wesoło lato!” Działania edukacyjne”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na spotkanie wszystkich rodziców, którzy chcą miło spędzić czas wraz ze swoimi dziećmi. (więcej…)

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2023

Flaga i Herb Polski

Gmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie  zadania własnego Gminy  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z 2022 r.

(więcej…)

Informacja dotycząca „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – Podprogram 2021 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje o przystąpieniu do realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
(więcej…)

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023- REALIZACJA W ROKU 2023

Flaga i Herb PolskiGmina Osiek otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na realizację zadania własnego Gminy Osiek związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

(więcej…)