Profilaktyka uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku

ul. Główna 125
tel. 33 84 58 203 wew. 14,
tel. 33 84 58 261 wew. 112
członkowie Komisji przyjmują strony w pok. 12 i 14
w godzinach pracy Urzędu Gminy Osiek

Gminny Punkt Konsultacyjny w Osieku –
Klub „Abstynent”
ul. Główna 88
Informacja: GOPS Osiek,
tel. 33 84 58 203
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na rok 2017
  1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej Programem określa sposoby realizacji zadań własnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Osiek w roku 2017.
  2. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ust.1 wynosi: 5.9150zł.
    Określona w ust. 2 kwota może ulec zmianie w zależności od pozyskanych środków w 2017 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  3. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Zadanie I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  1. Kontynuowanie całorocznej działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
    – kontynuowanie zatrudnienia psychologa w wymiarze 3 godziny tygodniowo,
    – zakup dodatkowego wyposażenia i sprzętu sportowego wg potrzeb,
    – bieżące utrzymanie oraz remont pomieszczeń,
    – zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (np. kalendarze, kasety, broszury, ulotki, czasopisma, książki).
  2. Organizowanie i finansowanie obozu terapeutycznego prowadzonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych według określonego programu terapeutycznego.
  3. Świadczenie pomocy finansowej w postaci zwrotu kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej dla osób, które podjęły leczenie, a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Zawarcie porozumienia na dofinansowanie ponadstandardowej pomocy terapeutycznej przez Oddział Lecznictwa Odwykowego (w zależności od ilości mieszkańców, którzy korzystają z pomocy terapeutycznej).
  5. Działania wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję poprzez organizowanie i finansowanie spotkań integracyjnych (spotkanie opłatkowe, pieczenie kiełbasek, prażone, Integracyjny Bal Abstynentów, Andrzejki) i zakup produktów do przygotowania poczęstunku.
  6. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób uzależnionych i zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym.
  7. Inne zadania, które mają wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
  8. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej w ramach grupy samopomocowej AA.

    Zadanie II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

  1. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla pedagogów, nauczycieli, członków komisji i innych osób.
  2. Finansowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
    – zlecanie i pokrywanie kosztów przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
    – zlecanie i pokrywanie kosztów wydawania pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia,
    – prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, warunków zawartych w zezwoleniu,
    – wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji.
  3. Uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na picie szkodliwe, a także na rozwijanie się procesu uzależnienia poprzez publikacje w prasie lokalnej, broszury i ulotki dla ogółu społeczności.
  4. Stałe podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby naliczającej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  5. Finansowanie porad psychologicznych, prawnych dla osób współuzależnionych.
  6. Finansowanie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Osieku.
  7. Współpraca z Powiatową Komendą Policji, Prokuraturą Rejonową, kuratorami sądowymi, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Osieku w zakresie interwencji z użyciem „Niebieska Karta”.
  8. Dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej i specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w oparciu o zawarte porozumienie.
  9. Finansowanie działalności grupy wsparcia dla osób współuzależnionych.

Zadanie III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  1. Organizowanie oraz finansowanie prowadzonych na terenie szkół i innych placówek programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
  2. Współpraca w realizacji programów profilaktycznych, zajęć profilaktyczno – rekreacyjnych ze szkołami z terenu Gminy Osiek.
  3. Dofinansowanie programu profilaktycznego realizowanego w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  4. Organizowanie i finansowanie konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień.
  5. Indywidualne finansowanie pobytu dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na obozach, na koloniach, na zielonych szkołach.
  6. Zorganizowanie zabawy w okresie świątecznym połączonej z rozdaniem paczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i z rodzin dysfunkcyjnych.
  7. Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
  8. Finansowanie działalności świetlic na terenie Gminy Osiek:
    – doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć profilaktycznych.
    – organizowanie czasu wolnego dla dzieci uczestniczących w świetlicy poprzez organizowanie wycieczek, ognisk, zajęć plastyczno-technicznych, wyjazdów do kina, zajęć sportowych.
  9. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (np. kalendarze, czasopisma, broszury, ulotki, książki) dla szkół i SPZOZ w Gminie Osiek.
  10. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć w szkołach na terenie Gminy w celu zagospodarowania czasu wolnego poprzez organizowanie kółek zainteresowań takich jak: fotograficzne, plastyczne, dziennikarskie, informatyczne, sportowe oraz inne.
  11. Tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez:
    organizowanie miejsc do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku, kół zainteresowań poprzez zakup mebli, sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego, strojów, urządzeń elektronicznych itp.; działalność młodzieżowych ognisk wychowawczych.
  12. Finansowanie działalności Klubu Wolontariusza w Gminie Osiek.
  13. Organizowanie festynów, imprez rodzinnych rekreacyjno-sportowych promujących model trzeźwego i zdrowego stylu życia adresowanych do społeczności lokalnej w tym konkursy z nagrodami.
  14. Organizowanie zawodów międzyszkolnych:
    – pokrycie kosztów dojazdu zawodników,
    – zakup nagród dla zwycięzców.
  15. Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, profilaktycznych organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  16. Uczestnictwo w kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz organizowanie i finansowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego
  17. Organizowanie i finansowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programu profilaktycznego.
  18. Organizowanie i finansowanie „ Dnia Dziecka” dla dzieci z terenu Gminy Osiek.
  19. Finansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej w Gminie Osiek oraz zakup wyposażenia.

Zadanie IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

  1. Współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Osiek.
  2. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych.
  3. Wspieranie programów, kampanii promujących zdrowy styl życia realizowanych przez instytucje i organizacje społeczne współpracujące w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek na 2017 rok.
  1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej Programem określa sposoby realizacji zadań własnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Osiek w roku 2017.
  2. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ust.1 wynosi: 3.500 zł.
  3. Określona w ust. 2 kwota może ulec zmianie w zależności od pozyskanych środków w 2017 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  4. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Zadanie I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

  1. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (np. kalendarze, kasety, broszury, ulotki, czasopisma, książki).
  2. Realizacja zadań, które mają wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
  3. Opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla animatorów działań profilaktycznych w społeczności lokalnej.

Zadanie II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

  1. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków dla pedagogów, nauczycieli, członków komisji oraz innych osób.
  2. Finansowanie porad psychologicznych, prawnych dla osób współuzależnionych.

Zadanie III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  1. Koordynowanie, finansowanie, nadzór nad realizacją programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli na terenie szkół podstawowych i gimnazjum.
  2. Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.
  3. Inicjowanie i organizowanie konkursów profilaktycznych wraz z nagrodami dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień.
  4. Organizowanie i finansowanie spektakli teatralnych związanych z tematyką uzależnień oraz spotkań z psychologiem w celu omawiania problemów związanych z używaniem narkotyków, nikotyny, przemocy itp..
  5. Organizowanie i finansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców.
  6. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

Zadanie IV

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

  1. Współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Osiek.