Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady jego funkcjonowania, a w szczególności strukturę
organizacyjną i zakresy działania kierownika ośrodka oraz komórek organizacyjnych.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.
2. Kierowniku – należy przez to rozumieć: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
3. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć działy i samodzielne stanowiska pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

§ 3.

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Osiek w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim.
2. Adres Ośrodka: 32-608 Osiek, ul. Główna 125.

§ 4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Osiek, która wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej, zadania wynikające z Uchwał Rady Gminy, zadania statutowe.

§ 5.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Osiek.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową.

§ 6.

Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonane w trybie zarządzenia Kierownika z wyjątkiem zmian wynikających z przepisów prawnych ogólnie obowiązujących oraz przepisów dotyczących Ośrodka, wydanych przez organy nadrzędne.

Zasady działania Ośrodka

§ 7.

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, a to w szczególności:
– przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe,
– przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, specjalne celowe,
– przyznaje i wypłaca zasiłki stałe,
– przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
– przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
– opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
– organizuje i pokrywa koszty dożywiania dzieci,
– sprawia pogrzeb, w tym osobom bezdomnym,
– kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
– wydaje decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej,
– współpracuje w zakresie pomocy z osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
– sporządza sprawozdania oraz przekazuje je właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
– organizuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych,
– realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
– realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
– wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych,
– wypłaca zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
– wypłaca świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia „za życiem”,
– realizuje zadania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– realizuje zadania w sprawach świadczenia wychowawczego,
– realizuje zadania w sprawach świadczenia „za życiem”,
– obsługuje programy komputerowe dotyczące m.in. spraw finansowo- księgowych, program płatnika, program z zakresu pomocy społecznej, program z zakresu świadczeń rodzinnych, program z zakresu funduszu alimentacyjnego,
– nalicza świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenia „za życiem”, świadczenia z pomocy społecznej,
– sporządza listy wypłat,
– prowadzi dokumentację,
– weryfikuje i aktualizuje dokumenty,
– planuje zadania oraz budżet,
– sporządza bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
– udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym,
– realizuje Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8.

1. Kierownik zarządza Ośrodkiem wydając decyzje (na piśmie lub ustnie), regulaminy, zarządzenia, reprezentuje go na zewnątrz i ma pełnomocnictwo do działania jednoosobowego w zakresie bieżącej działalności, w ramach uchwalonego przez gminę dla tej jednostki budżetu.
2. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w ramach upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Osiek,
3. W przypadku nieobecności Kierownika, obowiązki Kierownika Ośrodka pełni osoba upoważniona.
4. Podziału zadań w działach dokonuje Kierownik Ośrodka, a szczegółowe zadania dla pracowników ustala w indywidualnych zakresach czynności.

Rozdział II
Struktura Organizacyjna Ośrodka

§ 9.

W skład Ośrodka wchodzą następujące jedno i wieloosobowe stanowiska pracy:
1. Kierownik.
2. Dział Księgowo – Administracyjny.
3. Dział Pomocy Środowiskowej w skład którego wchodzą stanowiska:
a) stanowisko ds. pierwszego kontaktu
b) stanowisko ds. pracy socjalnej i usług
c) stanowisko ds. świadczeń przyznanych decyzją
4. Dział Świadczeń dla Rodziny.

§ 10.

Zakres działań działów oraz samodzielnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny, który w miarę potrzeb może być rozszerzony lub uzupełniony Zarządzeniami Kierownika Ośrodka.


§ 11.

1. Dokumenty i materiały przedstawione do podpisu kierownikowi Ośrodka powinny być uprzednio parafowane przez stanowisko pracy.

2. Zasady akceptacji i parafowania dokumentów księgowych określa zarządzenie Kierownika w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Ośrodku.


§ 12.

Dział zadań.

KIEROWNIK

1. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
2. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, płacowych i służbowych.
3. Przedkłada Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
4. Przedkłada projekt planu finansowego Wójtowi Gminy Osiek.
5. Organizuje pracę Ośrodka i koordynuje działania podejmowane przez inne stanowiska pracy.
6. Ustala zakres obowiązków pracownikom bezpośrednio mu podporządkowanym.
7. Kieruje i nadzoruje wykonywane zadania pracowników.
8. Kontroluje i zatwierdza wywiady środowiskowe.
9. Współpracuje z organami gminy, instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, charytatywnymi, kościelnymi i innymi podmiotami.
10. Kontroluje bieżący stan środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka.
11. Organizuje stanowiska pracy.
12. Zatrudnia i zwalnia pracowników.
13. Dba o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem.
14. Egzekwuje przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Ustala indywidualny czas pracy pracowników, wyznacza czas wykonywanej pracy na miejscu i w terenie.
16. Przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w Ośrodku w każdy wtorek w godzinach pracy Ośrodka.
17. Realizuje postanowienia określone w ustawie o rachunkowości oraz w innych aktach prawnych, w tym dotyczących sporządzania i aktualizacji dokumentacji opisowej, przyjęte zasady rachunkowości, a w szczególności:
a) zakładowy plan kont, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, obieg dokumentów, obieg dokumentów finansowo – księgowych oraz ich kontrola,
b) zasady zaliczania i ewidencjonowania przedmiotów oraz wartości niematerialnych i prawnych do środków trwałych w używaniu bądź do ewidencji ilościowej,
c) ustalanie zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, propozycje składów komisji inwentaryzacyjnych oraz zasad i terminów rozliczenia inwentaryzacji.
18. Kieruje pracowników na szkolenia.
19. Przygotowuje projekty uchwał w oparciu o wymogi ustawy o pomocy społecznej z zakresu świadczeń pomocy społecznej.
20. Rozpatruje wnioski i wydaje decyzje dot. spraw świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
21. Wykonuje inne czynności wynikające z Ustawy Kodeks Pracy.
22. Kieruje osoby, których sytuacja, życiowo – zdrowotna uniemożliwia samodzielną egzystencję, do domów pomocy społecznej.
23. Realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek.
24. Przygotowuje projekty uchwał i zarządzeń dotyczących działalności ośrodka
25. Prowadzi kontrolę zarządczą GOPS.
26. Pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na wykonywanie zadań GOPS.

§ 13.

Kierownik działa jednoosobowo w zakresie bieżącej działalności w ramach uchwalonego przez gminę dla tej jednostki budżetu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

§ 14.

Kierownik bezpośrednio podlega osobie uprawnionej, która pełni rolę zwierzchnika służbowego tj. Wójtowi Gminy Osiek.

§ 15.

DZIAŁ KSIĘGOWO- ADMINISTRACYJNY

Prowadzi sprawy powierzone przez Kierownika dotyczące obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego budżetu Ośrodka, z zachowaniem wymogów określonych w ustawach o finansach publicznych i o rachunkowości, a w szczególności:
1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Ośrodka.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi.
4. Opracowuje zbiorcze materiały do projektu budżetu Ośrodka wraz z objaśnieniami, w zakresie i w szczególności określonej ustawą o finansach publicznych i Statutem Ośrodka, w tym w szczególności:
– planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Ośrodka,
– planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo.
5. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej.
6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
7. Realizacja zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych klientów Ośrodka pobierających świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o
świadczeniach rodzinnych, ustawy o przyznaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
8. Prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.
9. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu R p -7 do celów naliczania kapitału początkowego.
10. Egzekwowanie należności o charakterze pieniężnym.
11. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja.
12. Współpraca z komornikami w sprawie ściągalności.
13. Nadzór nad terminowością wpłat, prawidłowością rozliczania odsetek.
14. Kompletowanie dokumentacji przy sporządzaniu tytułów wykonawczych celem likwidacji zaległości.
15. Prowadzenie dokumentacji księgowej należności od osób fizycznych,
16. Dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu Ośrodka.
17. Realizacja postanowień określonych w ustawie o rachunkowości oraz w innych aktach
prawnych, w tym dotyczących sporządzania i aktualizacji dokumentacji opisowej przyjętych zasad rachunkowości, oraz Zakładowego Planu Kont.
18. Obsługa komputera, programu finansowo-księgowego.
19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS w Osieku.
Prowadzi sprawy powierzone przez Kierownika dotyczące obowiązków i odpowiedzialności księgowego a w szczególności:
1. Dekretowanie dokumentów księgowych.
2. Sporządzanie przelewów bankowych oraz księgowanie wyciągów bankowych.
3. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych lub wygłoszeniowych osób zatrudnionych na
umowę o pracę, umowę-zlecenia oraz umowę o dzieło.
4. Sporządzanie list płac dla pracowników Ośrodka, oraz pracowników skierowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
5. Sporządzanie obowiązujących deklaracji w sprawach ubezpieczeń społecznych oraz
deklaracji i zeznań podatkowych.
6. Realizacja zadań wynikłych z płac, w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
pracowników oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
7. Sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych.
9. Wysyłanie postanowień i upomnień.
10. Naliczanie oraz obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
11. Dokonywanie czynności związanych z terminową spłatą zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
12. Realizacja postanowień określonych w ustawie o rachunkowości oraz w innych aktach prawnych.
13. Obsługa komputera, programu finansowo-księgowego i płacowego, programu płatnika dotyczącego spraw ZUS; programu internetowych przelewów bankowych
14. Prowadzenie sekretariatu.
15. Rejestracja pism przychodzących.
16.Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz wymaganych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń i innych aktów formalno – prawnych.
18. Prowadzenie całości prac związanych z obsługą kancelaryjną i archiwalną dokumentacji
GOPS.
19. Organizacja spraw z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenie całości dokumentacji z tym związanej.
20. Prowadzenie rejestru pieczęci.
21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS w Osieku.

§ 16.

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
1. Przyjmowanie osób zgłaszających się do OPS i kierowanie ich do właściwego stanowiska po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy.
2. Udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka, prawach i uprawnieniach klienta oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka.
3. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wywiadów środowiskowych cz. II. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania z pracownikami i specjalistami.
4. Przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym w oparciu o dokumenty i oświadczenia oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń.
5. Przygotowanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń i pomocy.
6. Prowadzenie rejestru wniosków.
7. Obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stanowisko ds. pracy socjalnej i usług
1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą lub z rodziną przy wykorzystaniu metod, technik i
narzędzi właściwych dla pracy socjalnej.
2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
4. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa.
5. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną ( organizowanie społeczności lokalnej)
6. Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadającym zmieniającym się potrzebom społecznym.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
8. Świadczenie usług poradnictwa prawnego i psychologicznego.
9. Realizacja zadań Ośrodka pomocy Społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
10. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i zawieranie kontraktów socjalnych z osobą/rodziną.
11. Organizowanie i koordynowanie usług.
12. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób i rodzin wymagających wsparcia w formie usług
13. Organizowanie usług opiekuńczych dla osób wymagających takiej formy wsparcia i prowadzenie postępowań w tym zakresie.
14. Organizacja pomocy dla osób wymagających wsparcia w ośrodkach wsparcia w tym w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
15. Kierowanie osób do domów pomocy społecznej i prowadzenie postępowań w tym zakresie.
16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
17. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i procedury Niebieskiej Karty.
18. Realizacja dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.
19. Przeprowadzanie wywiadu rodzinnego oraz wywiadów kontrolnych dla celów rozpatrzenia wniosków z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.
20. Prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych.

Stanowisko ds. świadczeń przyznanych decyzją
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób i rodzin wymagających pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
3. Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pomocy w formie posiłków i dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.
4. Obsługa systemu Pomost Sygnity.
5. Przygotowywanie projektów decyzji.
6. Przygotowywanie list wypłat zasiłków.
7. Przygotowanie sprawozdawczości w CAS( sprawozdawczość jednorazowa, resortowa, zbiory centralne, ocena zasobów pomocy społecznej)

§ 17.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZINY.

Pracownicy zatrudnieni w tym dziale realizują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przyznaniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, rozporządzeń do ustaw i innych przepisach prawnych, ustalają uprawnienia do przyznania zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego lub świadczeń opiekuńczych tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem”, stypendium socjalnego.
Pracownicy w szczególności:
1. Wydają i przyjmują wnioski ze stosowną dokumentacją,
2. Rozpoznają i ustalają uprawnienia do przyznania zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych lub świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, świadczenia z ustawy „za życiem”, stypendium socjalnego.
3. Wydają decyzje administracyjne dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, stypendium socjalnego.
4. Sporządzają listy wypłat poszczególnych świadczeń,
5. Sporządzają listę na przelewy i przekazy pocztowe, wypłaty gotówkowe,
6. Wydają zaświadczenia dla osób dot. korzystania lub nie korzystania ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna.
7. Sporządzają sprawozdania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
8. Obsługują komputer z zakresu programu dotyczącego świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, do przelewów bankowych,
9. Prowadzą korespondencję z innymi podmiotami w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
10. W uzasadnionych przypadkach występują o przeprowadzenie wywiadu u osoby, która ubiega się lub otrzymuje świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne.
11. Przeprowadzają wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi.
12. Realizują zadania wynikające z ustawy Karta Dużej Rodziny.


Rozdział III

CZAS PRACY OŚRODKA

§ 18.

1. Tryb pracy Ośrodka, wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy określa Kierownik w Regulaminie Pracy Ośrodka oraz w drodze innych zarządzeń.
2. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rozdział IV

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA ORAZ ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW STRON.

§ 19.

1. W sprawach skarg i wniosków strony przyjmowane są przez Kierownika Ośrodka.
2. Kierownik przyjmuje strony w siedzibie Ośrodka w każdy wtorek w godzinach pracy.

Rozdział V
ZASADY ZAMAWIANIA PIECZĘCI ORAZ REJESTROWANIA TYCH PIECZĘCI.

§ 20.

1. Zamówienia na pieczęcie dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz imiennych podpisuje Kierownik Ośrodka.
2. Wykonywane pieczęcie rejestrowane są przez pracownika Działu Księgowo – Administracyjnego w jednolitym rejestrze pieczęci.
3. Rejestr pieczęci zawiera:
1) liczbę porządkową,
2) odcisk pieczęci,
3) datę pobrania,
4) podpis osoby odbierającej,
5) datę zwrotu, podpis i pieczęć osoby zwracającej,
6) numer protokołu i datę likwidacji pieczęci.
4. Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę obowiązany jest niezwłocznie rozliczyć się z pobranych pieczęci imiennych i innych urzędowych.

Rozdział VI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 21

I. Administrator Danych Osobowych nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w tym w szczególności:
1. Nadzór nad wszystkimi stosowanymi środkami technicznymi l organizacyjnymi zapewniającymi ochronę danych osobowych.
2. Zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych.
4. Przeprowadzanie okresowych kontroli i oceny funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń oraz przestrzegania zasad postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Sporządzanie protokołów z kontroli, które przekazuje Administratorowi Danych.
5. Prowadzenie rejestru dokonanych kontroli oraz ustaleń, wniosków i zaleceń z nich wynikających, a także nadzór ich wykonania.
6. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe.
7. Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych.
8. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia.
9. Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisywane są dane osobowe.
10. Zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami.
11. Nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji.
12. Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
13. Prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych .


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 22.

Rozstrzygnięcia w Ośrodku podejmowane są w formie zarządzeń wewnętrznych Kierownika, decyzji administracyjnych, poleceń służbowych.

§ 23.

Decyzje administracyjne podejmuje Kierownik lub osoba upoważniona w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 24.

Wnioski klientów rozpatrywane są w terminach określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej, indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Osieku

Maria Kufel