Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady jego funkcjonowania, a w szczególności strukturę organizacyjną i zakresy działania kierownika ośrodka oraz komórek organizacyjnych.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.
 2. Kierowniku – należy przez to rozumieć: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
 3. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć działy i samodzielne stanowiska pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku.

§ 3.

 1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Osiek w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim.
 2. Adres Ośrodka: 32-608 Osiek, ul. Główna 125.

§ 4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Osiek, która wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych gminy, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej, zadania wynikające z Uchwał Rady Gminy, zadania statutowe.

§ 5.

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Osiek.
 2. Ośrodek jest jednostką budżetową.

§ 6.

Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonane w trybie zarządzenia Kierownika z wyjątkiem zmian wynikających z przepisów prawnych ogólnie obowiązujących oraz przepisów dotyczących Ośrodka, wydanych przez organy nadrzędne.

Zasady działania Ośrodka

§ 7.

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, a to w szczególności:

 • przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe,
 • przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, specjalne celowe,
 • przyznaje i wypłaca zasiłki stałe,
 • przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
 • opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
 • organizuje i pokrywa koszty dożywiania dzieci,
 • sprawia pogrzeb, w tym osobom bezdomnym,
 • kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej,
 • współpracuje w zakresie pomocy z osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
 • sporządza sprawozdania oraz przekazuje je właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 • organizuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • opracowuje i realizuje gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych,
 • realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 • realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
 • wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych,
 • wypłaca zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • wypłaca świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów,
 • realizuje zadania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • realizuje zadania w sprawach świadczenia wychowawczego,
 • obsługuje programy komputerowe dotyczące m.in. spraw finansowo-księgowych, program płatnika, program z zakresu pomocy społecznej, program z zakresu świadczeń rodzinnych, program z zakresu funduszu alimentacyjnego, program z zakresu świadczenia wychowawczego
 • nalicza świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z pomocy społecznej,
 • sporządza listy wypłat,
 • prowadzi dokumentację,
 • weryfikuje i aktualizuje dokumenty,
 • planuje zadania oraz budżet,
 • sporządza bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym,
 • realizuje Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 • realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8.

 1. Kierownik zarządza Ośrodkiem wydając decyzje (na piśmie lub ustnie), regulaminy, zarządzenia, reprezentuje go na zewnątrz i ma pełnomocnictwo do działania jednoosobowego w zakresie bieżącej działalności, w ramach uchwalonego przez gminę dla tej jednostki budżetu.
 2. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w ramach upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Osiek,
 3. W przypadku nieobecności Kierownika, obowiązki Kierownika Ośrodka pełni osoba upoważniona przez Kierownika.
 4. Podziału zadań w działach dokonuje Kierownik Ośrodka, a szczegółowe zadania dla pracowników ustala w indywidualnych zakresach czynności.

Rozdział II
Struktura Organizacyjna Ośrodka

§ 9.

W skład Ośrodka wchodzą następujące jedno i wieloosobowe stanowiska pracy:

 1. Kierownik.
 2. Dział Księgowo – Administracyjny.
 3. Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Pomocy Społecznej.
 4. Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Zasiłków dla opiekunów oraz Świadczeń Wychowawczych.

§ 10.

Zakres działań działów oraz samodzielnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny, który w miarę potrzeb może być rozszerzony lub uzupełniony Zarządzeniami Kierownika Ośrodka.

§ 11.

 1. Dokumenty i materiały przedstawione do podpisu kierownikowi Ośrodka powinny być uprzednio parafowane przez stanowisko pracy.
 2. Zasady akceptacji i parafowania dokumentów księgowych określa zarządzenie Kierownika w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Ośrodku.

Dział zadań. Kierownik

§ 12.

 1. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka i jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
 2. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, płacowych i służbowych.
 3. Przedkłada Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 4. Przedkłada projekt planu finansowego Wójtowi Gminy Osiek.
 5. Organizuje pracę Ośrodka i koordynuje działania podejmowane przez inne stanowiska pracy.
 6. Ustala zakres obowiązków pracownikom bezpośrednio mu podporządkowanym.
 7. Kieruje i nadzoruje wykonywane zadania pracowników.
 8. Kontroluje i zatwierdza wywiady środowiskowe.
 9. Współpracuje z organami gminy, instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, charytatywnymi, kościelnymi i innymi podmiotami.
 10. Kontroluje bieżący stan środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka.
 11. Organizuje stanowiska pracy.
 12. Zatrudnia i zwalnia pracowników.
 13. Dba o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem.
 14. Egzekwuje przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 15. Ustala indywidualny czas pracy pracowników, wyznacza czas wykonywanej pracy na miejscu i w terenie.
 16. Wyznacza zastępcę podczas nieobecności Kierownika trwającej dłużej niż 3 dni.
 17. Przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w Ośrodku w każdy wtorek w godzinach pracy Ośrodka.
 18. Prowadzi obsługę przyjęcia stron poprzez:
  sporządzanie protokołów z przyjęcia stron oraz ich rejestrację w rejestrze skarg i wniosków.
 19. Realizuje postanowienia określone w ustawie o rachunkowości oraz w innych aktach prawnych, w tym dotyczących sporządzania i aktualizacji dokumentacji opisowej, przyjęte zasady rachunkowości, a w szczególności:
  a) zakładowy plan kont, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, obieg dokumentów, obieg dokumentów finansowo-księgowych oraz ich kontrola,
  b) zasady zaliczania i ewidencjonowania przedmiotów oraz wartości niematerialnych i prawnych do środków trwałych w używaniu bądź do ewidencji ilościowej,
  c) ustalanie zasad prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, propozycje składów komisji inwentaryzacyjnych oraz zasad i terminów rozliczenia inwentaryzacji.
 20. Kieruje pracowników na szkolenia.
 21. Wydaje zaświadczenia wynikające ze stosunku pracy.
 22. Wydaje zaświadczenia o danych wynikających ze stosunku pracy do celów emerytalnych lub rentowych dla pracowników Ośrodka.
 23. Prowadzi sprawy związane z dyscypliną pracy w szczególności prowadzi ewidencję czasu pracy, listy obecności, ewidencję urlopów i delegacji służbowych.
 24. Przygotowuje projekty regulaminów w zakresie funkcjonowania Ośrodka i dokonuje aktualizacji.
 25. Prowadzi dokumentację dotyczącą spraw BHP, w tym dokumentację powypadkową.
 26. Przygotowuje projekty uchwał w oparciu o wymogi ustawy o pomocy społecznej z zakresu świadczeń pomocy społecznej.
 27. Prowadzi i nadzoruje sprawy związane z Funduszem Świadczeń Socjalnych, wydaje zarządzenia.
 28. Rozpatruje wnioski i wydaje decyzje dot. spraw świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 29. Wykonuje inne czynności wynikające z Ustawy Kodeks Pracy.
 30. Wykonuje czynności poświadczeń legalizacji dokumentów lub ich kopii.
 31. Zapewnia bezpieczeństwo danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Ośrodka.
 32. Sprawuje nadzór nad stanowiskami.
 33. Planuje materiały biurowe, druki oraz środki czystości.
 34. Rozdziela przyjętą korespondencję.

§ 13.

Kierownik działa jednoosobowo w zakresie bieżącej działalności w ramach uchwalonego przez gminę dla tej jednostki budżetu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

§ 14.

Kierownik bezpośrednio podlega osobie uprawnionej, która pełni rolę zwierzchnika służbowego tj. Wójtowi Gminy Osiek.

§ 15.

Dział Księgowo-Administracyjny

Prowadzi sprawy powierzone przez Kierownika dotyczące obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego budżetu Ośrodka, z zachowaniem wymogów określonych w ustawach o finansach publicznych i o rachunkowości, a w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Ośrodka.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi.
 4. Opracowuje zbiorcze materiały do projektu budżetu Ośrodka wraz z objaśnieniami, w zakresie i w szczególności określonej ustawą o finansach publicznych i Statutem Ośrodka, w tym w szczególności:
  – planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Ośrodka,
  – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo.
 5. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
 7. Realizacja zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych klientów Ośrodka pobierających świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o przyznaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 8. Prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.
 9. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 do celów naliczania kapitału początkowego.
 10. Egzekwowanie należności o charakterze pieniężnym.
 11. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja.
 12. Współpraca z komornikami w sprawie ściągalności.
 13. Nadzór nad terminowością wpłat, prawidłowością rozliczania odsetek.
 14. Kompletowanie dokumentacji przy sporządzaniu tytułów wykonawczych celem likwidacji zaległości.
 15. Prowadzenie dokumentacji księgowej należności od osób fizycznych,
 16. Dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu Ośrodka.
 17. Realizacja postanowień określonych w ustawie o rachunkowości oraz w innych aktach prawnych, w tym dotyczących sporządzania i aktualizacji dokumentacji opisowej przyjętych zasad rachunkowości, oraz Zakładowego Planu Kont.
 18. Obsługa komputera, programu finansowo-księgowego.
 19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS w Osieku.

Prowadzi sprawy powierzone przez Kierownika dotyczące obowiązków i odpowiedzialności księgowego a w szczególności:

 1. Dekretowanie dokumentów księgowych.
 2. Sporządzanie przelewów bankowych oraz księgowanie wyciągów bankowych.
 3. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych lub wygłoszeniowych osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz umowę o dzieło.
 4. Sporządzanie list płac dla pracowników Ośrodka, oraz pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
 5. Sporządzanie obowiązujących deklaracji w sprawach ubezpieczeń społecznych oraz deklaracji i zeznań podatkowych.
 6. Realizacja zadań wynikłych z płac, w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
 8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart zasiłkowych.
 9. Wysyłanie postanowień i upomnień.
 10. Naliczanie oraz obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 11. Dokonywanie czynności związanych z terminową spłatą zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 12. Realizacja postanowień określonych w ustawie o rachunkowości oraz w innych aktach prawnych.
 13. Obsługa komputera, programu finansowo-księgowego i płacowego, programu płatnika dotyczącego spraw ZUS; programu internetowych przelewów bankowych.
 14. Prowadzenie sekretariatu.
 15. Rejestracja pism przychodzących.
 16. Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz wymaganych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń i innych aktów formalno–prawnych.
 18. Prowadzenie całości prac związanych z obsługą kancelaryjną i archiwalną dokumentacji GOPS.
 19. Organizacja spraw z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenie całości dokumentacji z tym związanej.
 20. Prowadzenie rejestru pieczęci.
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS w Osieku.

§ 16.

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Pomocy Społecznej.

W Dziale Pomocy Środowiskowej i Świadczeń pracownicy socjalni realizują zadania z zakresu pomocy społecznej określone w indywidualnych zakresach czynności pracowników w oparciu o przepisy ustawowe, rozporządzenia, programy rządowe, Uchwały Rady Gminy, wewnętrzne zarządzenia Kierownika Ośrodka i inne upoważnienia, w szczególności:

 1. Rozpoznają i ustalają potrzeby pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzają wywiady środowiskowe.
 3. Zawierają umowy – kontrakty socjalne z klientami.
 4. Organizują i prowadzą pracę socjalną.
 5. Udzielają osobom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.
 6. Przygotowują wnioski wraz z wymaganą przepisami dokumentacją i wnioskują o udzielenie odpowiedniej pomocy klientom.
 7. Współpracują z instytucjami społecznymi, państwowymi i samorządowymi.
 8. Aktywizują środowisko lokalne w celu rozwoju grup samopomocowych i rozwoju różnych form pomocy.
 9. Wydają opinię o środowisku na rzecz innych podmiotów.
 10. Opracowują, wdrażają oraz rozwijają regionalne i lokalne programy pomocy społecznej.
 11. Obsługują system komputerowy SYGNITY w zakresie pomocy społecznej oraz inne systemy informatyczne.
 12. Opracowują projekty decyzji administracyjnych dotyczących przyznania lub odmowy świadczeń z Pomocy Społecznej.
 13. Sporządzają listę wypłat poszczególnych zasiłków.
 14. Sporządzają listę wypłat na przelewy.
 15. Wydają zaświadczenia dla osób dot. korzystania bądź nie korzystania z pomocy Ośrodka.
 16. Sporządzają sprawozdania z zakresu działalności.
 17. Prowadzą korespondencję z zakresu prowadzonego odcinka.
 18. Kierują wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 19. Uczestniczą w szkoleniach i samokształceniu w celu podnoszenia swoich kwalifikacji.
 20. Wykonują czynności związane z legalizacją dokumentów lub ich kopii.
 21. Realizują zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o systemie oświaty.
 22. Opracowują i realizują projekty socjalne.

§ 17.

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Zasiłków dla opiekunów oraz Świadczeń Wychowawczych.

Pracownicy zatrudnieni w tym dziale realizują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przyznaniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozporządzeń do ustaw i innych przepisach prawnych, ustala uprawnienia do przyznania zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego lub świadczeń opiekuńczych tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych.
Pracownicy w szczególności:

 1. Wydają i przyjmują wnioski ze stosowną dokumentacją,
 2. Rozpoznają i ustalają uprawnienia do przyznania zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych lub świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego.
 3. Wydają decyzje administracyjne dotyczące świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczenia wychowawczego.
 4. Sporządzają listy wypłat poszczególnych świadczeń,
 5. Sporządzają listę na przelewy i przekazy pocztowe, wypłaty gotówkowe,
 6. Wydają zaświadczenia dla osób dot. korzystania lub nie korzystania ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych.
 7. Sporządzają sprawozdania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych.
 8. Obsługują komputer z zakresu programu dotyczącego świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, do przelewów bankowych,
 9. Prowadzą korespondencję z innymi podmiotami w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu Alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych.
 10. W uzasadnionych przypadkach występują o przeprowadzenie wywiadu u osoby, która ubiega się lub otrzymuje świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze.
 11. Przeprowadzają wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi.

Rozdział III
Czas pracy Ośrodka

§ 18.

 1. Tryb pracy Ośrodka, wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy określa Kierownik w Regulaminie Pracy Ośrodka oraz w drodze innych zarządzeń.
 2. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rozdział IV
Zasady i tryb przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków stron.

§ 19.

 1. W sprawach skarg i wniosków strony przyjmowane są przez Kierownika Ośrodka.
 2. Kierownik przyjmuje strony w siedzibie Ośrodka w każdy wtorek w godzinach pracy.

Rozdział V
Zasady zamawiania pieczęci oraz rejestrowania tych pieczęci

§ 20.

 1. Zamówienia na pieczęcie dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz imiennych podpisuje Kierownik Ośrodka.
 2. Wykonywane pieczęcie rejestrowane są przez pracownika Działu Księgowo-Administracyjnego w jednolitym rejestrze pieczęci.
 3. Rejestr pieczęci zawiera:
  1) liczbę porządkową,
  2) odcisk pieczęci,
  3) datę pobrania,
  4) podpis osoby odbierającej,
  5) datę zwrotu, podpis i pieczęć osoby zwracającej,
  6) numer protokołu i datę likwidacji pieczęci.
 4. Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę obowiązany jest niezwłocznie rozliczyć się z pobranych pieczęci imiennych i innych urzędowych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 21.

Rozstrzygnięcia w Ośrodku podejmowane są w formie zarządzeń wewnętrznych Kierownika, decyzji administracyjnych, poleceń służbowych.

§ 22.

Decyzje administracyjne podejmuje Kierownik lub osoba upoważniona w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 23.

Wnioski klientów rozpatrywane są w terminach określonych w ustawie o pomocy społecznej, indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Osieku

Maria Kufel