STATUT
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Rozdział I
Postanowienia
ogólne

§ 1.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zwany dalej „Ośrodkiem” działa na terenie Gminy Osiek.
 2. Gmina obejmuje sołectwa Osiek i Głębowice.

§ 2.

Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku jest budynek Urzędu Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek.

§ 3.

Ośrodek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 5. ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 6. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 8. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 10. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 11. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 12. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 13. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny,
 14. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 15. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 16. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 17. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 18. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 19. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 20. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 21. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 22. ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości,
 23. uchwały Nr III/14/90 Rady Gminy w Osieku z dnia 20 lipca 1990 roku w sprawie celowości utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku – jako jednostki budżetowej,
 24. innych przepisów,
 25. niniejszego Statutu.

§ 4.

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Osiek działającą w zakresie pomocy społecznej.
 2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Gmina Osiek oraz Małopolski Urząd Wojewódzki.

Rozdział II
Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 5.

 1. Celem działalności Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 2. Dla realizacji powyższego celu Ośrodek  realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę oraz zadania własne w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy.
 3. Ośrodek jest odpowiedzialny przed samorządem za diagnozowanie, ocenę i zaspokajanie potrzeb osób i rodzin wymagających interwencji socjalnych.

§ 6.

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) w zakresie zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym;

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
b) przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej,
c) udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
j) praca socjalna,
k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
ł) dożywianie dzieci,
m) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
n) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu,
o) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
p) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
r) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
s) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
t) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) w zakresie zadań własnych:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
d) opracowanie i realizacja projektów socjalnych,
e) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
f) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3) do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę należy:

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 a,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

§ 7.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 11.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu Karty Dużej Rodziny zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 13.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 14.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15.

Ośrodek prowadzi sprawy z zakresu zatrudnienia socjalnego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 16.

 1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik powołany przez Wójta Gminy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
 2. Dla wykonania zadań Ośrodek zatrudnia pracowników na stanowiskach określonych w regulaminie organizacyjnym. Stosunek pracy nawiązuje z pracownikami Kierownik Ośrodka.
 3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
 4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Kierownik Ośrodka zarządza i kieruje jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 6. Szczegółową organizację wewnętrzną ośrodka i podział zadań oraz zakresy uprawnień obowiązków i odpowiedzialności określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Osiek.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie

§ 17.

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.
 2. Środki finansowe na prowadzenie Ośrodka zapewniają:
  a) Wojewoda Małopolski na zadanie zlecone,
  b) Rada Gminy Osiek na zadania własne.

§ 18.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawach: o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowywany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Osiek na dany rok kalendarzowy.
 3. Sprawozdanie z działalności finansowej podlega sprawdzeniu przez służby finansowe Gminy.
 4. Obsługa bankowa Ośrodka prowadzona jest przez bank wybrany dla obsługi budżetu Gminy.

§ 19.

Ośrodek gospodaruje wydzielonym mu majątkiem stanowiącym część mienia komunalnego, zapewnia mu ochronę i zarządza zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 20.

 1. Statut i zmiany w Statucie Ośrodka uchwala Rada Gminy Osiek.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.