Dodatek osłonowy

logotyp kampanii
Szanowni Państwo informujemy, że od stycznia 2022 roku można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek jest nowym świadczeniem, który ma być wsparciem dla osób najbardziej potrzebujących – obywateli Polski oraz cudzoziemców spełniających odpowiednie wymagania. Ma wspomóc pokrycie kosztów energii oraz zakupu żywności w związku z rosnącymi cenami. Na dofinansowanie ma szansę około 52% gospodarstw.  

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu – uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek składa się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania!

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, druki dostępne na parterze budynku Urzędu Gminy, za pocztą lub w biurze nr 4 i 5.

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK od godziny 7.00 do 15.00
WTOREK od godziny 7.00 do 16.00
PIĄTEK od godziny 7.00 do 14.00

Aby otrzymać informację o przyznaniu dodatku osłonowego należy we wniosku podać adres poczty elektronicznej, w przypadku braku adresu mailowego informację będzie można odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO WYNOSI ROCZNIE:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek: takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 roku będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach. Jedynie w przypadku posiadania dochodów niepodlegających opodatkowaniu należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów, np. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy za 2020 rok. Dotyczy to zarówno wniosku w wersji papierowej jak i elektronicznej.  Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Prosimy o uważne i prawidłowe wypełnienie druku wniosku!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 33 84 58 203 wew. 30, 40 lub 33 84 58 258 wew. 30, 40