Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Główna 125
32-608 Osiek
Telefon: +48 338458203 338458258
Fax: +48 338458203
e-mail: gops@osiek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-17

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Osieku,
 • część z publikowanych plików multimedialnych nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Osieku.

Strony internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-07 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Kufel, e-mail:gops@osiek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 84 58 203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Osieku zlokalizowany jest przy ul. Głównej 125 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępnosci architektonicznej

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne od ul. Głównej i wejście tylne od strony parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dziennik podawczy znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost dziennika podawczego.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępnosci informacyjnej

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku urzędu po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi dziennika podawczego. Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie urzędu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:

 1. Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym tutejszego urzędu,
 2. Przesłanie pisma/dokumentu na numer faksu 33 845 82 03
 3. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: gops@osiek.pl
 4. Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,
 5. Poprzez strony www.gops.osiek.pl oraz poprzez BIP

Urząd skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).