Cele i zadania

Pomoc społeczna – umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

 1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zmierzające do:
  • zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
  • umożliwienia życia w godnych warunkach,
  • życiowego usamodzielnienia się.
 2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób w wieku poprodukcyjnym i osób trwale niezdolnych do pracy nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach.
 3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia.
 4. Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 5. Organizacja sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.

Główne cele pomocy społecznej:

 1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zmierzające do:
  • zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
  • umożliwienia życia w godnych warunkach,
  • życiowego usamodzielnienia się.
 2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób w wieku poprodukcyjnym i osób trwale niezdolnych do pracy nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach.
 3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia.
 4. Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 5. Organizacja sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.

Dział realizuje następujące zadania:

 1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 2. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób i rodzin wymagających pomocy aż do życiowego ich usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
 3. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi.
 4. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
 5. Współdziałanie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków unii europejskiej.
 6. Świadczenia pieniężne 
  1. Zasiłek celowy – może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
  2. Specjalny zasiłek celowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
  3. Zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
  4. Zasiłek stały – przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa:
   • samotnie gospodarującym – jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej,
   • osobie pozostającej w rodzinie – jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 7. Świadczenia niepieniężne
  1. Praca socjalna – jako podstawowy obowiązek pracownika socjalnego, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

   W/w cel uzyskuje się poprzez:

   • Organizowanie wsparcia środowiskowego,
   • Udzielanie porad i konsultacji specjalistycznych: prawnych, psychologicznych oraz w zakresie uzależnień i przemocy domowej,
   • Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania istotnych potrzeb życiowych rodzin objętych pomocą,
   • Udzielanie informacji, doradztwo socjalne,
   • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
   • Współpracę z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej i uzyskania zatrudnienia,
  2. Interwencja kryzysowa – celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
 8. Pozostałe świadczenia
  1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  2. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
  3. Schronienie – przysługuje osobom tego pozbawionym.
  4. Posiłek – przysługuje osobom tego pozbawionym.
  5. Niezbędne ubranie – przysługuje osobom tego pozbawionym.
  6. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:
   • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktu z otoczeniem,
   • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
  7. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
  8. Odprawienie pogrzebu – osobom, dla których rodziny nie są w stanie dokonać pochówku.