Program „Wspieraj Seniora”

logo programu wpieraj senioraW związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na I kwartał 2021 roku program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Zadanie polegać będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program skierowany  jest do:

 1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, osób niepełnosprawnych oraz osób  wymagających takiej formy pomocy,
 2. w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia.

Podstawa prawna:

Program „Wspieraj Seniora”, zwany dalej „programem”, stanowi informację zawierającą wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2021 w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19. Wsparcia finansowego dla gmin z programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy pomocy społecznej.

Infolinia 22 505 11 11 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 -21:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku tel. komórkowy 577 652 752 do godziny 19.00

Informacja dla Seniorów 70+ z terenu gminy Osiek w zakresie pomocy  w okresie pandemii

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje program „Wspieraj Seniora” do którego przystąpił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.  

 Uruchomiony został Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

W ramach jego funkcjonowania powstała Infolinia dla Seniorów nr telefonu: 22 505 11 11

Procedurę postępowania Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło w artykule, który zamieszczony jest poniżej 

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

• Informacja pochodzi ze strony MPiPS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Więcej informacji na stronie: www.wspierajseniora.pl

Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady  i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans,  w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników OPS (pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych. 

Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Klauzula informacyjna w ramach programu „Wspieraj Seniora”

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych seniorów i wolontariuszy zgłaszających się w ramach programu „Wspieraj Seniora”  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, 32-608,
  ul. Główna 125, reprezentowany przez Kierownika GOPS, adres e-mail: gops@osiek.pl,
  tel. (33) 845 82 03.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@gops.osiek.pl lub pocztę tradycyjną na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Dane osobowe seniorów i wolontariuszy przetwarzane będą w związku z realizacją rządowego programu „Wspieraj Seniora” a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji założeń w/w programu. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w programie „Wspieraj Seniora”.
 4. Dane osobowe seniorów i wolontariuszy zostały pozyskane od koordynatora w/w programu tj.
  z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Sprawozdawczej (CAS) a także dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach programu „Wspieraj Seniora” jest:
  a) wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;
  b) działanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust.1 lit. d RODO;
  c)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art.6 ust.1 lit. b RODO (w celu zawarcia i realizacji porozumienia pomiędzy GOPS a wolontariuszem).
 6. Jeżeli będzie to konieczne, dane osobowe seniorów i wolontariuszy mogą być udostępniane przez GOPS innym instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; dane seniorów będą udostępnione przez GOPS wolontariuszom biorącym udział w akcji „Wspieraj Seniora”.
 7. Dane osobowe w ramach realizacji rządowego programu „Wspieraj seniora” nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe zebrane w ramach programu „Wspieraj Seniora” będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i sporządzania
  z nich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa)  oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pani/Pan zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.