Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2023

Flaga i Herb Polski

Gmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie  zadania własnego Gminy  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z 2022 r.

(więcej…)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej były formą wsparcia finansowaną w ramach poprzednich edycji tego Programu w latach 2019 ‒ 2022 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ‒ 2022.

(więcej…)

Zadanie pn.  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2022

flaga Polski i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa : 2 726 101,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 805 565,00 zł.  (kwota podlega aktualizacji)

Cel zadania:
Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w   zakresie   realizacji    zadań  wynikających  z  ustawy  z   dnia  28   listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy   z dnia  4  kwietnia  2014  roku  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

(więcej…)

Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku na 2022 rok

Flaga i Herb PolskiGmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy Osiek wynikającego  z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną  w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. (więcej…)