Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy składać w siedzibie tutejszego Ośrodka tj. Osiek ul. Główna 125, w terminie:

  • od 1 do 15 września 2019 roku w przypadku uczniów szkół
  • do dnia 15 października 2019 roku w przypadku słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 528 zł netto.

Pozostałe szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 33 845 82 03 lub 33 845 82 58 wew.10 lub w biurze nr 16 w godzinach od 7.00 do 11.00.