Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2024

flaga Polski i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa : 2 447 805,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 598 715,00 zł  (kwota podlega aktualizacji)

Cel zadania:
Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w   zakresie   realizacji    zadań  wynikających  z  ustawy  z   dnia  28   listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy   z dnia  4  kwietnia  2014  roku  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych skierowane są do rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zapewnia jednorazowe świadczenie rodzinie z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ustawa z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skierowana jest dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dotacja celowa przeznaczona jest również na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych spełniających warunki do podlegania  ubezpieczeniu i koszty obsługi świadczeń rodzinnych.