Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. W związku ze zmianą ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać:

 • internetowo za pośrednictwem  portali:
  – Emp@tia,
  – ZUS PUE,
  – bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.
 • w sposób tradycyjny w formie papierowej nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2021 r.

Okres zasiłkowy, obecnie będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

WAŻNE!

Wniosek o świadczenie wychowawcze należy  złożyć w gminie, w której zamieszkuje osoba ubiegająca się o świadczenie wraz z dziećmi, niezależnie od miejsca zameldowania. Od dnia 1 kwietnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku będzie przyjmował  wnioski o świadczenie wychowawcze w formie papierowej w godzinach urzędowania Ośrodka tj. w dniach:

 • poniedziałek w godzinach 7.00-15.00,
 • wtorek w godzinach 7.00 – 16.00,
 • środa w godzinach 7.00 – 15.00,
 • czwartek w godzinach 7.00 – 15.00,
 • piątek w godzinach 7.00-14.00.

Uwaga! Formularze wniosków dostępne są w budynku Urzędu Gminy, na parterze przy poczcie lub będzie można pobrać je z naszej strony internetowej. Wypełnione druki będzie można składać w skrzynce podawczej lub wysłać listownie pocztą.

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej.

Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w siedzibie Ośrodka  w Osieku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 roku.  

POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY:

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku rodzica rozwiedzionego bądź będącego w separacji niezbędny będzie jednak dokument potwierdzający faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi lub orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej. 

Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Złożenie wniosku w tym okresie  gwarantuje  otrzymanie świadczenia 500+  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko.

Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

W przypadku zgłoszenia organowi zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, organ właściwy przekazuje wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

Bez zmian pozostał zapis o zastosowaniu przepisów o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku  przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami Wojewodzie.

W dalszym ciągu Wojewoda  pełni funkcję instytucji właściwej  do rozpatrzenia wniosku.

 

Logo programu Rodzina 500 plus

Dodatkowych informacji dotyczących programu „Rodzina 500+” można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku pod numerem telefonu 33 84 58 203 lub 33 84 58 258 jak i pod numerem infolinii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 12 39 21 280.