Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo!

informujemy, że 16 grudnia 2023 r. prezydent A. Duda podpisał nowelizację ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Ustawa zawiera także przepisy o dodatku osłonowym.  Wnioski można składać od stycznia 2024 r. do końca kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem, które ma być wsparciem dla osób najbardziej potrzebujących – obywateli Polski oraz cudzoziemców spełniających odpowiednie wymagania. Ma wspomóc pokrycie kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych oraz zakupu żywności w związku z rosnącymi cenami.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu – uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek składa się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania!

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, druki dostępne na parterze budynku Urzędu Gminy, za pocztą lub w biurze nr 4 i 5.

PONIEDZIAŁEK od godziny 7.00 do 15.00

WTOREK od godziny 7.00 do 16.00

CZWARTEK od godziny 7.00 do 15.00

PIĄTEK od godziny 7.00 do 14.00

 Aby otrzymać informację o przyznaniu dodatku osłonowego należy we wniosku podać adres poczty elektronicznej, w przypadku braku adresu mailowego informację będzie można odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku.

 WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO WYNOSIĆ BĘDZIE 50% ZWALORYZOWANYCH KWOT Z 2022 r.: :

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek: takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONEGO DODATKU OSŁONOWEGO WYNOSIĆ BĘDZIE WÓWCZAS 50% ZWALORYZOWANYCH KWOT Z 2022 r.:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 30 kwietnia r. będą wypłacone jednorazowo do końca czerwca 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Nie trzeba przedstawiać w gminie zaświadczeń o rocznych dochodach. Jedynie w przypadku posiadania dochodów niepodlegających opodatkowaniu należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów W 2022 r., np. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy za 2022 rok, w przypadku zasądzonych alimentów – wyrok sądowy. Dotyczy to zarówno wniosku w wersji papierowej jak i elektronicznej.  Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Prosimy o uważne i prawidłowe wypełnienie druku wniosku!

 

Więcej informacji pod numerem tel.: 33 8458-203 wew. 40, 33 8458-258 wew. 40