Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny przysługuje członkowi  rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta jest wydawana bezpłatnie. 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się:

– w szkole – do 30 września  następującego po końcu roku szkolnego,

– szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem.

 

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia powyższe wymagania.

 

 

 

Ogólnopolskie imienne karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, w terminie do 60 dni od złożenia wniosku.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy Osiek przyjmowane są przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Główna 125
tel. 33 84 58 203, wew. 40
pokój nr 4 (parter)
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
  • wypełnione oświadczenie – załącznik do wniosku
  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (data planowego ukończenia zawiera rok, miesiąc i dzień);
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
  • w przypadku osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Jeżeli Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydaje się duplikat Karty, który podlega opłacie w wysokości 13 zł (od dnia 1 marca 2023 r.) wraz z potwierdzeniem opłaty na rachunek Gminy Osiek nr 92 8110 1023 2005 0332 2968 0026 . Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wydającego Kartę Dużej Rodziny.

Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Jeżeli stwierdzona zostanie utrata uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do jej niezwłocznego zwrotu.
Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Odmowa wydania Karty oraz stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Więcej informacji dotyczących karty oraz aktualizowaną na bieżąco listę miejsc i wysokość zniżek można znaleźć na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Pliki do pobrania: