Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta wydawana jest:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 •  dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Ogólnopolskie imienne karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, w terminie do 30 dni od złożenia wniosku

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy Osiek przyjmowane są przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Główna 125
tel. 33 84 58 203
pokój nr 16 (I piętro)
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 • wypełnione oświadczenie – załącznik do wniosku
 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (data planowego ukończenia zawiera rok, miesiąc i dzień);
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
 • w przypadku osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Jeżeli Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydaje się duplikat Karty, który podlega opłacie w wysokości 8,76zł wraz z potwierdzeniem opłaty na rachunek GOPS w Osieku nr 18 8110 1023 2005 0332 4832 0005. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wydającego Kartę Dużej Rodziny.

Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Jeżeli stwierdzona zostanie utrata uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do jej niezwłocznego zwrotu.
Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Odmowa wydania Karty oraz stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Więcej informacji dotyczących karty oraz aktualizowaną na bieżąco listę miejsc i wysokość zniżek można znaleźć na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Pliki do pobrania: