ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA ORAZ WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTA RODZINY ZATRUDNIONEGO NA DZIEŃ OGŁOSZENIA RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY „ASYSTENT RODZINY W 2023 R.”

Flaga i Herb Polski

Gmina OSIEK otrzymała środki finansowe  z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów  jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentowi rodziny   oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia  asystenta rodziny  za okres listopad-grudzień 2023 r. zatrudnionego na dzień ogłoszenia Programu  tj. 22 października 2023 r.

Kwota  dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wynosi: 3 924,15 zł

Całkowita wartość zadania w 2023r. wynosi: 5 085,00zł.

Data podpisania umowy o dofinansowaniu zadania: 22.12.2023 r.

Opis zadania:

Celem zadania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodziny.

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także  w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Działania i efekty wykonane w ramach zadania :

 1. opracowanie i realizacja określonego planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny;
 2. pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, a także problemów wychowawczych;
 4. motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5. pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej i jej utrzymaniu;
 6. współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo-wychowawczą, w których umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności;
 7. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 9. prowadzenie dokumentacji, która dotyczy pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, ale również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 10. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

 

Realizacja zadania:

Zadanie obejmuje dofinansowanie:

 • do 80% kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia przyznanego asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia programu, tj. 22 listopada 2023 roku na podstawie umowy zlecenia
 • do 80% kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres listopad – grudzień 2023 r. na zatrudnienie asystenta rodziny poniesione od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 roku.

Otrzymana dotacja zapewni  wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wsparcia rodziny.