PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 – 2028

Flaga i Herb Polski

Gmina Osiek otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 92 400,00 zł.

Kwota dofinasowania programu w 2024 r. wynosi: 25 623,00 zł 

Data podpisania umowy: 01.02.2024 r.  

Opis programu

Program (moduł 1 i 2) przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Cel programu

Celem Programu (moduł 1 i 2)  jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.:  

  • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł na osobę w rodzinie
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

Zadania realizowane z programu

Program (moduł 1 i 2) przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłku,
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Grupy docelowe

Program przeznaczony jest dla:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Realizacja programu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, realizuje program we współpracy z: Placówkami Oświatowymi na terenie Gminy Osiek oraz z innymi Placówkami Oświatowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Osiek,  a które organizują dla nich gorący posiłek.

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

W celu realizacji Programu, RADY GMINY OSIEK w dniu 28 grudnia 2023 roku  podjęła UCHWAŁĘ NR XVVII/398/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.