REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W OSIEKU OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Nazwa i adres jednostki: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU, ul. Główna 125; 32-608 Osiek

Określenie stanowiska: PRACOWNIK SOCJALNY / STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY / SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Rodzaj zatrudnienia i wynagrodzenie: Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,

Wynagrodzenie:  wynagrodzenie zasadnicze od 4 400 zł brutto (uzależnione od stopnia specjalizacji zawodowej)  + dodatek stażowy + dodatek za pracę w terenie 400 zł brutto
Przewidywany termin zatrudnienia: od 18.03.2024r.
Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1)posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2)ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
3)do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

WYJAŚNIENIA:
1)Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
2)Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
3)Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158).

Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godzin) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudniej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacyjne pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
2. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.
3. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
4. Praca socjalna oraz zawieranie kontraktów socjalnych z Klientami (dokumentowanie).
5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie niezbędne dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej.
6. Obsługa programu POMOST
7. Pisanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznanych świadczeń z pomocy społecznej oraz decyzji odmownych, zmieniających, uchylających.
8. Wydawanie Klientom Ośrodka decyzji administracyjnych.
9. Przygotowywanie list wypłat Klientom na podstawie przyznanych decyzji administracyjnych.
10. Prowadzenie rejestru spraw zgodnie z przyjętą w Ośrodku Instrukcją Kancelaryjną.
11. Wykonywanie innych czynności z polecenia Kierownika GOPS

Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny
2.CV – przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe), wykształcenie,
3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku);
4.Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), oraz
5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku;
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
7.Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
8.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
9.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
10.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 5) do 8) mogą być zawarte w następujący sposób:
’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym procesie rekrutacyjnym.
’ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).
’ Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, w procesie rekrutacyjnym.
Wszystkie oświadczenia muszą zawierać czytelny podpis kandydata.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, tel. 33 84 58 203 lub pod nr 33 84 58 258.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: w Sekretariacie GOPS Osiek ul. Główna 125 – biuro nr 13

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Kierownik GOPS w Osieku

Małgorzata Baltaza Adamaszek

 

Klauzula Informacyjna
dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym
na stanowisko Pracownika Socjalnego


Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.
W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku (32-608) przy ulicy Głównej 125; (dalej GOPS).
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gops.osiek.pl
3.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a RODO oraz Państwa dane przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
4.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
5.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszystkie zebrane CV do naboru zostają zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub CV może zostać zwrócone na prośbę osoby biorącej udział w rekrutacji.
6.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
8.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa, jeżeli wystąpią z żądaniem ich udostępnienia.
9.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.