Praca z POWERem

projekt pracaProjekt „Praca z POWERem”, nr POWR. 01.02.01-12-0031/20 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Niwelowanie barier i problemów osób młodych mające na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 226 osób biernch zawodowo i bezrobotnyych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy i poprawę sytuacji na rynku pracy 20 osób pracujących.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 246 osób fizycznych (148 kobiet i 98 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze subregionu Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki.

Uczestnikami/-czkami projektu mogą zostać osoby:

 • bierne zawodowo/bezrobotne niezarejestrowane w PUP,
  w tym osoby z niepełnosprawnościami– należące do kategorii NEET i/lub
 • imigranci/imigrantki/lub
 • reemigranci/reemigrantki,
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze subregionu Małopolski Zachodniej obejmującego powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursu w poddziałaniu 1.3.1.

Formy wsparcia

 • poradnictwo zawodowe, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo zawodowe
 • szkolenia
 • staże

w związku z udziałem w projekcie uczestnikom/-czkom przysługuje refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Z projektu mogą skorzystać byli uczestnicy/-czki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją), o ile spełniają kryteria grupy docelowej.

Planowane efekty

 1. 74 uczestników poniżej 30 lat, nabędzie kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu
 2. 44% uczestników należących do osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigrantów, reemigrantów) podejmie zatrudnienie
 3. 59,5 % uczestników, którzy nie są w najtrudniejszej sytuacji podejmie zatrudnienie
 4. 13% pracujących uczestników projektu poprawi swoją sytuację na rynku pracy
 5. 226 uczestników projektu, skorzysta z kompleksowej aktywizacji zawodowej i podejmie zatrudnienie
 6. 226 uczestników projektu, skorzysta z kompleksowej aktywizacji zawodowej i utrzyma zatrudnienie przez minimum 3 miesiące
 7. 20 uczestników projektu, których sytuacja na rynku pracy ulegnie poprawie

Nabory odbywają się w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku do wyczerpania miejsc w projekcie.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można składać:

 • w biurze projektu przy ul. Gospodarczej 24 w Oświęcimiu w godzinach od 8.00 – 16.00 
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej/e-mail

Wartość projektu: 2 896 280,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 440 984,78 PLN

Pełny zakres informacji dotyczący projektu dostępny jest na tronie www.cbmz.pl

logotypy