Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK

informacje

Wartość projektu:  419 902,50 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 353 893,82 zł. Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 31.03.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Gmina Osiek- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług socjalnych w okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r. Wdrożenie zmian skutkować będzie poprawą obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, zoptymalizowaniem wykorzystania kompetencji pracowników ośrodka, a tym samym kreowanie wizerunku instytucji publicznej przyjaznej członkom społeczności lokalnej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zdefiniowanego jako Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego w następujący sposób:

1) zmiana organizacji pracy ośrodka, w tym zmiana w strukturze organizacyjnej, co przyniesie następujące efekty:

a) poprawa funkcjonowania systemu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
b) oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych,
c) utworzenie stanowiska (funkcji) ds. pierwszego kontaktu,
d) utworzenie zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną,
e) utworzenie zespołu ds. pracy socjalnej i usług.

2) projektodawca w ramach projektu wdroży w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku nowy system organizacyjny, o którym mowa w art. 110 a ustawy o pomocy społecznej oraz zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

Proces wdrażania zmian oparty będzie na modelu partycypacji pracowniczej, co w praktyce oznacza udział pracowników w każdym etapie realizacji projektu oraz realny wpływ na jego przebieg, tj. od momentu planowania zmian, wyznaczania kierunków i rozwiązań po pełne wdrożenie wypracowanych rozwiązań. Tym samym pracownicy zyskają możliwość udziału w wyjazdowych warsztatach konsultacyjnych, indywidualnych i grupowych konsultacjach prowadzonych w miejscu pracy, zespołach zadaniowych (powoływanych doraźnie w sytuacji stwierdzenia ryzyka opóźnień problemów we wdrażaniu zmian organizacyjnych) jak również poprzez zgłaszanie wszelkich uwag i sugestii kadrze zarządzającej jak i zewnętrznemu ekspertowi.

logotypy