Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku  informuje, iż od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne).

Stypendium szkolne może otrzymać:

  • uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym (w tym zakup podręczników i innych pomocy naukowych);
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów).

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 600,00 zł.

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznana pomoc w formie zasiłku szkolnego, o który można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 845-82-03 lub 33 845-82-58.