Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2023

Flaga i Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa : 2 493 635,10 zł

Całkowita wartość zadania: 2 595 733,10 zł.  (kwota podlega aktualizacji)

Cel zadania:
Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w   zakresie   realizacji    zadań  wynikających  z  ustawy  z   dnia  28   listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy   z dnia  4  kwietnia  2014  roku  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych skierowane są do rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zapewnia jednorazowe świadczenie rodzinie z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


Ustawa z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skierowana jest dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dotacja celowa przeznaczona jest również na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń opiekuńczych spełniających warunki do podlegania  ubezpieczeniu, koszty obsługi świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia „ Za życiem”, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.