Dodatek gazowy – refundacja podatku vat

W dniu 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Dodatek do gazu – czym jest?

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

 

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

  1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 
  2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Rok kalendarzowy, z którego będzie ustalany przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa domowego:

  • 2021 rok –w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2023 r.
  • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Dodatek do gazu – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
  • tradycyjnie w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, biuro nr 4 (budynek Urzędu Gminy, parter za pocztą) w godzinach:

Poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.00 do 15.00

Wtorek od godziny 7.00 do 16.00

Piątek od godziny 7.00 do 14.00

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT przesyłana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, urzędnik odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna dla dodatku do gazu w 2023 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 

Wzór wniosku o refundację podatku VAT od ceny gazu.