Wymagane dokumenty

Zasiłek pielęgnacyjny

Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

  1. dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
  2. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w zależności od sytuacji rodziny:
  • dla opiekuna prawnego – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
  • dla opiekuna faktycznego – prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia:

  1. dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
  2. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w zależności od sytuacji rodziny.

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP – np.: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w RP, który uprawnia do wykonywania pracy.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną – kontakt pod numerem 33 845 82 03/ 33 845 82 58 wewnętrzny 15 i 30 – osoba do kontaktu: Sabina Grzywa, Anna Grubka.