Wymagane dokumenty

Świadczenie rodzicielskie

Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego

 • dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
 • inne dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym odpowiednio:

  – w przypadku pozostawania dzieci pod opieką prawną – orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

  – prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające przysposobienie dziecka,

  – zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie,

  – decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy odroczenie miało miejsce).

 • gdy wniosek składa ojciec dziecka:

  – zaświadczenie o skróceniu okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, lub

  – akt zgonu matki (w przypadku śmierci matki) lub

  – dokumenty, oświadczenia potwierdzające fakt porzucenia dziecka przez matkę.

 • w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko, które zostało urodzone przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, należy udokumentować fakt pobierania oraz wysokość pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP – np.: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w RP, który uprawnia do wykonywania pracy,

oraz inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia rodzicielskiego.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną – kontakt pod numerem 33 845 82 03 / 33 845 82 58 wewnętrzny 15 i 30 – osoba do kontaktu: Sabina Grzywa, Anna Grubka

Biuro Nr 15 i 16 (1 piętro)