Wypłata świadczeń

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca specjalny zasiłek opiekuńczy wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Świadczenia wypłaca się za pomocą jednej z poniższych form:

  • przelew na konto wnioskodawcy wskazane we wniosku;
  • wypłata gotówkowa w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie – punkt kasowy w Osieku.