Wymagane dokumenty

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (od 01.11.2019r. do 31.10.2020r.)

 1. dokument tożsamości wnioskodawcy oraz osoby niepełnosprawnej (do wglądu),
 2. dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki, np. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka;
 3. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa osoby ubiegającej się i osoby nad którą jest sprawowana opieka;
 4. dokument potwierdzający rezygnację przez osobę ubiegającą się, z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 5. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji -dot. osoby wymagającej opieki.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w roku 2018, w tym odpowiednio:

 1. zeznanie roczne PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 40, INNE za rok 2018 wnioskodawcy oraz członków jego rodziny, a także osoby niepełnosprawnej, wymagającej opieki oraz członków jej rodziny.

  UWAGA ! NALEŻY WYJAŚNIĆ PRZEBIEG ZATRUDNIENIA LUB JEGO BRAK W OKRESIE OD 01.01.2018r. DO DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU !

 2. dokumenty potwierdzające źródło uzyskiwanych dochodów, wysokość oraz liczbę miesięcy za rok 2018 wnioskodawcy oraz członków jego rodziny, a także osoby niepełnosprawnej, wymagającej opieki oraz członków jej rodziny (PIT 8, PIT 11, PIT 11A, INNE PITY WYDANE PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK) oraz:
  umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło itp. obejmujące rok 2018 do nadal;

  decyzje z urzędu pracy o okresie przyznania zasiłku dla bezrobotnych/stypendium dla bezrobotnych (staż) obejmujące rok 2018 do nadal;

  decyzje ZUS/KRUS i innych jednostek o przyznaniu zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej obejmujące rok 2018 do nadal;

  zaświadczenie ZUS/KRUS i innych jednostek o przyznaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej obejmujące rok 2018 do nadal;

  zaświadczenie KRUS o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników obejmujące rok 2018 do nadal;

 3. w przypadku utraty dochodu uzyskiwanego w 2018 r. przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny, a także osoby niepełnosprawnej, wymagającej opieki oraz członków jej rodziny, należy dołączyć odpowiednio:
  dokument określający datę utraty dochodu i rodzaj utraconego dochodu np. świadectwo pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego, decyzja z urzędu pracy o okresie przyznania zasiłku dla bezrobotnych/stypendium dla bezrobotnych (staż), decyzja ZUS/KRUS o okresie przyznania zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zaświadczenie ZUS/KRUS i innych jednostek o okresie przyznania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o okresie przyznania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników lub inne) ;

  dokument określający wysokość utraconego dochodu za 2018 r. (np. PIT 11, 11A, INNE PITY WYDANE PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK);

 4. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 lub po roku 2018 przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny, a także osoby niepełnosprawnej, wymagającej opieki oraz członków jej rodziny należy dołączyć odpowiednio:
  dokument określający datę uzyskania dochodu i rodzaj uzyskanego dochodu np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego, decyzja z urzędu pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych/stypendium dla bezrobotnych (staż), decyzja ZUS/KRUS o przyznania zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zaświadczenie ZUS/KRUS i innych jednostek o przyznaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników lub inne;

  dokument określający wysokość uzyskanego dochodu:

  – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 (np. PIT 11, 11A, INNE PITY WYDANE PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK);

  – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku 2018  – dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (druk zaświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń dla Rodziny lub na stronie internetowej).

  (PRZYKŁAD: wnioskodawca podjął pracę od 15 lutego 2019 roku – do wniosku należy przedłożyć dochód za miesiąc marzec 2019 rok).

 5. w przypadku osiągania w 2018 r. dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt/karta podatkowa – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, stawce podatku dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2018.
 6. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w 2018r. tj.:
  oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanego przez wnioskodawcę lub członków jego rodziny, a także osoby niepełnosprawnej, wymagającej opieki oraz członków jej rodziny dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (m.in. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych);

 7. jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny, a także osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki oraz członkowie jej rodziny mają zasądzone alimenty na rzecz dzieci wchodzących w skład rodziny – dokument potwierdzający wysokość zasądzonych/ustalonych alimentów (wyrok sądu, ugoda sądowa lub zawarta przed mediatorem);
  w przypadku nie otrzymywania alimentów w 2018r. lub otrzymywania niższych niż zasądzone/ustalone w orzeczeniu sądowym, ugodzie sądowej lub zawartej przed mediatorem – zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018r. lub jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, informację właściwego sądu/instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

  jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny, a także osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki oraz członkowie jej rodziny są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny – dokument potwierdzający wysokość zasądzonych/ustalonych alimentów (wyrok sądu, ugoda sądowa lub zawarta przed mediatorem) oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny;

 8. jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny, a także osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki oraz członkowie jej rodziny posiadają gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2018r. (w hektarach przeliczeniowych)/ zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018r.;
  umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

  umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 9. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w zależności od sytuacji rodziny:
  dla opiekuna prawnego – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,

  dla opiekuna faktycznego – prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

  w przypadku spokrewnionej rodziny zastępczej – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców, w przypadku gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu;

  akt zgonu w przypadku gdy rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją,
  postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodziców osoby wymagającej opieki;
  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z artykułem 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Wnioskodawca może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć: dokumenty (oryginały do wglądu), potwierdzające okresy składkowe i przebieg ubezpieczenia społecznego ZUS np. świadectwa pracy (dokumenty te należy dostarczyć tylko do pierwszego wniosku).

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP – np.: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w RP, który uprawnia do wykonywania pracy,

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną – kontakt pod numerem 33 845 82 03 /33 845 82 58 wewnętrzny 15 i 30. – osoba do kontaktu: Sabina Grzywa, Anna Grubka

Biuro Nr 15 i 16 (1 piętro)