Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że zmianie uległo kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 :

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

(więcej…)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej były formą wsparcia finansowaną w ramach poprzednich edycji tego Programu w latach 2019 ‒ 2022 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ‒ 2022.

(więcej…)

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

pomoc psychologicznaBezpłatne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Osiek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i z niepełnosprawnością) wykonuje psycholog mgr Justyna Mroczek od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku w każdy czwartek od 15.30 do 20.30.

(więcej…)

Dodatek gazowy – refundacja podatku vat

W dniu 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

(więcej…)

Wypłaty dodatek węglowy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłaty dodatków węglowych zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.

dodatek węglowy

Nowelizacja przepisów ustawy o dodatku węglowym

dodatek węglowy1) Zgodnie z art. art.2 ust.3 a-c ww. ustawy:

„3a.W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

(więcej…)

Zadanie pn.  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2022

flaga Polski i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa : 2 726 101,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 805 565,00 zł.  (kwota podlega aktualizacji)

Cel zadania:
Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w   zakresie   realizacji    zadań  wynikających  z  ustawy  z   dnia  28   listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  ustawy   z dnia  4  kwietnia  2014  roku  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

(więcej…)