PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023- REALIZACJA W ROKU 2023

Flaga i Herb PolskiGmina Osiek otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na realizację zadania własnego Gminy Osiek związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Kwota dofinasowania z dotacji celowej  budżetu państwa w 2023 r. wynosi: 53 641,00

Całkowity koszt zadania w 2023r. wynosi: 68 641,00 zł

Opis programu:

Program obejmuje realizację programu w ramach modułu:

  1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu
  2. „Moduł dla osób dorosłych”.

Przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Cel programu:

Celem Programu (moduł 1 i 2)  jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych                i samotnych.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.:  

  • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł na osobę w rodzinie
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

Z Programu można również dofinansować koszty dowozu posiłków.

Realizacja programu zapewni pomoc dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, ale także osobom starszym, niepełnosprawnym i o niskich dochodach, którzy nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowej potrzeby bytowej jaką jest gorący posiłek.