Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Flaga i Herb PolskiGmina Osiek otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na realizację zadania własnego Gminy Osiek związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Całkowity koszt programu w 2022r. wynosi: 56 582,60 zł

Kwota dofinasowania z dotacji celowej  budżetu państwa w 2022r. wynosi: 47 152,00 zł

Opis programu:

Program (moduł 1 i 2) przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Cel programu:

Celem Programu (moduł 1 i 2)  jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.:  

  • dla osoby w rodzinie – 900,00 zł na osobę w rodzinie
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.164,00 zł

Z Programu można również dofinansować koszty dowozu posiłków.

Realizacja programu zapewni pomoc dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, ale także osobom starszym, niepełnosprawnym i o niskich dochodach, którzy nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowej potrzeby bytowej jaką jest gorący posiłek.