Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku na 2022 rok

Flaga i Herb PolskiGmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy Osiek wynikającego  z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną  w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość zadania w 2022r. wynosi: 20 013,52 zł.

Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa wynosi: 16 011,00 zł

Cel zadania:

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia.

Realizacja zadania:  

Na koszty realizacji zadania składają się kwoty dodatku dla pracownika socjalnego (400 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe. Przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych Gminy Osieki i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Wysokość środków z dotacji celowej budżetu państwa stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

Gmina Osiek przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.