Dodatek węglowy w wysokości 3000zł

dodatek węglowyKOMU PRZYSŁUGUJE?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy

na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków     (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

GDZIE I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek!

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie – do 30 listopada 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 • tradycyjnie (papierowo) –  do 30 listopada 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125 od momentu, gdy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska wraz z drukiem wniosku zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Uwaga! Formularze wniosków dostępne będą w budynku Urzędu Gminy, na parterze przy poczcie lub w biurze nr 4 i 5 (za pocztą) a także będzie można pobrać je z naszej strony internetowej poniżej.

Wypełnione i podpisane wnioski będzie można  składać w skrzynce podawczej GOPS Osiek, znajdującej się przy schodach.

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK od godziny 7.00 do 15.00

WTOREK od godziny 7.00 do 16.00

PIĄTEK od godziny 7.00 do 14.00

Aby otrzymać informację o przyznaniu dodatku węglowego należy we wniosku podać adres poczty elektronicznej, w przypadku braku adresu mailowego informację będzie można odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku.

Warunkiem otrzymania dodatku, jeśli spełniamy kryteria wynikające ze sposobu ogrzewania, będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej informacji pod numerem tel.: 33 8458-203 wew. 30, 40 lub 33 8458-258 wew. 30, 40