GOPS w Osieku zatrudni opiekuna osoby starszej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Osiek – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) maksymalnie do 176 godzin miesięcznie.

 1. Wymagania niezbędne
  a. obywatelstwo polskie,
  b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  c. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
  e. wykształcenie minimum zawodowe,
  f. kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska, np. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych lub w przypadku braku kwalifikacji zawodowych doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi warunkujące wysoką jakość świadczonych usług.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a. samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  b. umiejętność dobrej organizacji pracy,
  c. pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
  d. lojalność,
  e. umiejętność organizacji pracy w domu chorego,
  f. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
  g. umiejętność skutecznego komunikowania się,
  h. wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
  i. cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,
  j. mile widziane kandydatury z terenu gminy Osiek,
  k. mile widziane prawo jazdy kat. B,
  l. mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,
  m. otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków,
 3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
  a. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
  b. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
  c. czynności opiekuńcze,
  d. czynności gospodarcze,
  e. umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
  f. pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,
  g. prowadzenie niezbędnej dokumentacji.Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.
 4. Wymagane dokumenty:
  1) Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe;
  2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), oraz
  4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku;
  5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
  6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 6) mogą być zawarte w następujący sposób:

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

’  Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, w procesie rekrutacyjnym.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

………………………………………….
czytelny podpis kandydata do pracy

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Główna 125, Osiek – biuro nr 13 I p. budynku UG do dnia 30 września 2021 roku.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, tel. 33 84 58 203 lub pod nr 33 84 58 258.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Kufel


Klauzula Informacyjna
dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym
na stanowisko opiekun osoby starszej

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osieku (32-608) przy ulicy Głównej 125; (dalej GOPS).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gops.osiek.pl
 3. Państwa dane osobowe  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a RODO oraz Państwa dane przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszystkie zebrane CV do naboru zostają zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub CV może zostać zwrócone na prośbę  osoby biorącej udział w rekrutacji.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa, jeżeli wystąpią z żądaniem ich udostępnienia.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.