Posiłek w szkole i w domu

dzieci posiłekZgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P.2018.1007 z dnia 2018.10.19) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023: Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
  3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Całkowity koszt zadania na terenie Gminy Osiek wynosi: 41.580,00 zł. Wartość dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego wynosi 80% z dotacji tj. 33.264,00 zł

Procedura załatwienia sprawy: bip.malopolska.pl/gopswosieku,m,322729,procedury-zalatwiania-spraw.html

flaga Polski i godło