Wyniki postępowania na świadczenie usług szkoleniowych

informacjeInformacja o wynikach postępowania w przedmiocie zamówienia – na realizację zadania „Świadczenie  usług szkoleniowych dla kadry Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku w ramach projektu pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK”, (numer umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POWR.02.05.00-00-0266/18-00)”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z okresem realizacji od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r. w ramach naboru POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na realizację ww. zadania został wybrany spośród dwóch złożonych ofert  wykonawca: Centrum Szkoleń, ul. Sikorki 16/38, 31-589 Kraków.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne do realizacji przedmiotu zamówienia, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. 

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Osieku
Maria Kufel

logotypy