GOPS w Osieku zatrudni opiekuna osoby starszej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Osiek – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) maksymalnie do 80 godzin miesięcznie.

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
  e) wykształcenie minimum zawodowe,
  f) kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska, np. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych lub w przypadku braku kwalifikacji zawodowych doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi warunkujące wysoką jakość świadczonych usług.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  b) umiejętność dobrej organizacji pracy,
  c) pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
  d) lojalność,
  e) umiejętność organizacji pracy w domu chorego,
  f) umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
  g) umiejętność skutecznego komunikowania się,
  h) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
  i) cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,
  j) mile widziane kandydatury z terenu gminy Osiek,
  k) mile widziane prawo jazdy kat. B,
  l) mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,
  m) otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków,
 3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
  a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
  b) czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
  c) czynności opiekuńcze,
  d) czynności gospodarcze,
  e) umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
  f) pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,
  g) prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

  Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.

 4. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
  5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez GOPS w Osieku proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez GOPS w Osieku przez okres 1 roku.
  6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
  9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  10) aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.