Nabór na stanowisko opiekuna osoby starszej

oferta pracyKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Osiek – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) maksymalnie do 80 godzin miesięcznie.

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
  e) wykształcenie minimum zawodowe,
  f) kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska, np. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego, ukończony kurs dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych lub w przypadku braku kwalifikacji zawodowych doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi warunkujące wysoką jakość świadczonych usług.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
  b) umiejętność dobrej organizacji pracy,
  c) pozytywne nastawienie do osoby starszej/niepełnosprawnej
  d) lojalność,
  e) umiejętność organizacji pracy w domu chorego,
  f) umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
  g) umiejętność skutecznego komunikowania się,
  h) wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia,
  i) cierpliwość i opanowanie szczególnie w sytuacjach stresowych,
  j) mile widziane kandydatury z terenu gminy Osiek,
  k) mile widziane prawo jazdy kat. B,
  l) mile widziane ukończenie kursu z zakresu pierwszej pomocy,
  m) otwartość na różne formy doskonalenia zawodowego podnoszące jakość wykonywanych obowiązków,
 3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
  a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
  b) czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
  c) czynności opiekuńcze,
  d) czynności gospodarcze,
  e) umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowanie podopiecznemu posiłków,
  f) pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,
  g) prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Szczegółowy zakres obowiązków zostanie przekazany po powierzeniu zadania.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 125, Osiek – biuro nr 16 I p. budynku UG do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, tel. 33 84 58 203 lub pod nr 33 84 58 258.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Kufel