Wypłata świadczenia

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca świadczenie rodzicielskie wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Świadczenia wypłaca się na jedną z poniższych form płatności:

  • przelew na konto wnioskodawcy wskazane we wniosku;
  • wypłata gotówkowa w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie – punkt kasowy w Osieku.