Informacje dodatkowe

Świadczenie rodzicielskie

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna;

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;