Wymagane dokumenty

Świadczenie pielęgnacyjne

Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  1. dokument tożsamości wnioskodawcy oraz osoby niepełnosprawnej (do wglądu),
  2. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w zależności od sytuacji rodziny:
  • dla opiekuna prawnego – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
  • dla opiekuna faktycznego – prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
  • w przypadku spokrewnionej rodziny zastępczej – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców, w przypadku gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu;
  • akt zgonu w przypadku gdy rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją,
  • postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodziców osoby wymagającej opieki;
  • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z artykułem 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Wnioskodawca może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć: dokumenty (oryginały do wglądu), potwierdzające okresy składkowe i przebieg ubezpieczenia społecznego ZUS np. świadectwa pracy (dokumenty te należy dostarczyć tylko do pierwszego wniosku).

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP – np.: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w RP, który uprawnia do wykonywania pracy.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną – kontakt pod numerem 33 845 82 03/ 33 845 82 58 wewnętrzny 15 i 30 – osoba do kontaktu: Sabina Grzywa, Anna Grubka

Biuro Nr 15 i 16 (1 piętro)