Informacja o RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2  oraz art.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, kod pocztowy: 32-608 Osiek, ul. Główna 125
 2. Dane kontaktowe:
  – do GOPS e-mail: gops@osiek.pl
  – do Inspektora Ochrony Danych:  mail: iod@gops.osiek.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  -ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  -ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

  -ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;

  -ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;

  -ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

  -ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

  -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

  – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

  – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

  – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  – ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

  – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  w związku z art.6 ust. 1 lit. c) oraz art.9 ust.2 lit. b) i art.10  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4-5 powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  a)   dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

  b)   ograniczenia przetwarzania:

  i.    jeśli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,

  ii.   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,

  iii. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  iv.  gdy wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu,

  c)   usunięcia danych, gdy:

   i.  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

  ii.  po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

  iii. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

  d)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

  e)   wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  f)   posiada Pani/Pan również prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych została udzielona.

 9. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula Informacyjna
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku (32-608) – dalej GOPS, ul. Główna 125.

  Z Administratorem można się kontaktować:
  a)  listownie: na adres wskazany powyżej
  b)  mailowo: gops@osiek.pl  
  c)  telefonicznie: 33 845 82 03

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- funkcję tą pełni Pani Marta Krajewska, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@gops.osiek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia  Pani/Pana żądania na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w  związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na  stronie podmiotowej gops.osiek.pl w zakładce „O OŚRODKU” w sekcji INFORMACJA O RODO/WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@gops.osiek.pl  lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

WNIOSKI DO POBRANIA: