Informacja o RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku reprezentowany przez Kierownika Ośrodka przy ul. Głównej 125, 32-608 Osiek, zwany dalej w skrócie Administratorem.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani / Panu uprawnień, może się Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Panią Martą Krajewską, za pomocą adresu e-mail: iod@gops.osiek.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę – na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej przyjętej w jednostce.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych we wniosku jest dobrowolne, lecz wniosek musi zawierać jasno sprecyzowane żądanie udostępnienia informacji publicznej.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.