Wypłata świadczenia

Becikowe

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku jednak złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca jednorazową zapomogę wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Świadczenie wypłaca się na jedną z poniższych form płatności:

  • przelew na konto wnioskodawcy wskazane we wniosku;
  • wypłata gotówkowa w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie – punkt kasowy w Osieku.