Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Becikowe

Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od dnia 01.11.2019r. do dnia 31.10.2020r.

 1. dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
 2. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu z uwzględnieniem odbytej wizyty w każdym trymestrze ciąży (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka).
 3. zeznanie roczne PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 40, INNE za rok 2018 wnioskodawcy oraz członków jego rodziny.
  UWAGA ! NALEŻY WYJAŚNIĆ PRZEBIEG ZATRUDNIENIA LUB JEGO BRAK W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU !
 4. dokumenty potwierdzające źródło uzyskiwanych dochodów, wysokość oraz liczbę miesięcy za rok 2018 wnioskodawcy oraz członków jego rodziny (PIT 8, PIT 11, PIT 11A, INNE PITY WYDANE PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK) ORAZ:

  –  umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło itp. obejmujące rok 2018 do nadal;
  –  decyzje z urzędu pracy o okresie przyznania zasiłku dla bezrobotnych/stypendium dla bezrobotnych (staż) obejmujące rok 2018 do nadal;
  –  decyzje ZUS/KRUS i innych jednostek o przyznaniu zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej obejmujące rok 2018 do nadal;
  –  zaświadczenie ZUS/KRUS i innych jednostek o przyznaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej obejmujące rok 2018 do nadal;
  –  zaświadczenie KRUS o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników obejmujące rok 2018 do nadal;

 5. w przypadku utraty dochodu uzyskiwanego w 2018 roku przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny należy dołączyć odpowiednio:

  –  dokument określający datę utraty dochodu i rodzaj utraconego dochodu np. świadectwo pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego, decyzja z urzędu pracy o okresie przyznania zasiłku dla bezrobotnych/stypendium dla bezrobotnych (staż), decyzja ZUS/KRUS o okresie przyznania zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zaświadczenie ZUS/KRUS i innych jednostek o okresie przyznania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o okresie przyznania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników lub inne) ;

  –  dokument określający wysokość utraconego dochodu za 2018 r. (np. PIT 11, 11A, INNE PITY WYDANE PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK);

 6. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 lub po roku 2018 przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny należy dołączyć odpowiednio:

  –  dokument określający datę uzyskania dochodu i rodzaj uzyskanego dochodu np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego, decyzja z urzędu pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych/stypendium dla bezrobotnych (staż), decyzja ZUS/KRUS o przyznania zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zaświadczenie ZUS/KRUS i innych jednostek o przyznaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników lub inne;

  –  dokument określający wysokość uzyskanego dochodu:
  w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 (np. PIT 11, 11A, INNE PITY WYDANE PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK);
  w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku 2018 – dokument określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (druk zaświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń dla Rodziny lub na stronie internetowej).

  (PRZYKŁAD: wnioskodawca podjął pracę od 15 lutego 2019 roku – do wniosku należy przedłożyć dochód za miesiąc marzec 2019 rok).

 7. w przypadku osiągania w 2018 roku dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt/karta podatkowa – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, stawce podatku dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2018.
 8. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w 2018 roku np. oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (m.in. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , stypendia i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych)
 9. jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny ma zasądzone alimenty na rzecz dzieci wchodzących w skład rodziny – dokument potwierdzający wysokość zasądzonych/ustalonych alimentów (wyrok sądu, ugoda sądowa lub zawarta przed mediatorem);

  –  w przypadku nie otrzymywania alimentów w 2018 r. lub otrzymywania niższych niż zasądzone/ustalone w orzeczeniu sądowym, ugodzie sądowej lub zawartej przed mediatorem – zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018 r. lub jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, informację właściwego sądu/instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

  –  jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny – dokument potwierdzający wysokość zasądzonych/ustalonych alimentów (wyrok sądu, ugoda sądowa lub zawarta przed mediatorem) oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny;

 10. jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny posiada gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2018r. (w hektarach przeliczeniowych)/ zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018r.;

  –  umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

  –  umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 11. inne dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym odpowiednio:

  a) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko należy dostarczyć odpowiednio do sytuacji:

  –  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
  –  akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka;
  –  prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód / separację, wyrok lub ugodę w sprawie zasądzenia alimentów na rzecz dziecka;
  –  odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka;
  –  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
  –  odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

  b) w przypadku pozostawania dzieci pod opieką prawną – orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

  c) odpis postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka,

  d) zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie;

 12. w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP – np.: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w RP, który uprawnia do wykonywania pracy,

oraz inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w zależności od sytuacji rodziny.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną – kontakt pod numerem 33 845 82 03/ 33 845 82 58 wewnętrzny 15 i 30 – osoba do kontaktu: Sabina Grzywa, Anna Grubka

Biuro Nr 15 i 16 (1 piętro)