Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

notatnikKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Osiek dla dzieci z niepełnosprawnością.

Charakter umowy: umowa – zlecenie

Okres obowiązywania umowy od września do grudnia 2018 roku.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1597 i 1598 ze zm.)

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: – kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, – prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn zm.) – zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości oraz rodzaju określonym przez lekarza Poradni prowadzącej proces leczenia, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, logopedy, specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt. 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
  2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
  3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Obywatelstwo polskie.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 9. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie, posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Prawo jazdy kat. B oraz własny środek transportu.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z art.  9 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 )”.
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, własnoręcznie podpisane. „Wyrażam zgodę ma przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku, zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Ogólnego PE i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z art.  9 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 )”.

Kwota brutto za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 30,00 zł.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo: Etap I –weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 14 września 2018 roku do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 845 82 03

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
Maria Kufel.