Rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego

Rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

 1. Prowadzący rozeznanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, 32-608  Osiek

 2. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi – zatrudnienia asystentów osobistych dorosłych osób niepełnosprawnych zamieszkujących Gminę Osiek. Usługa świadczona przez asystenta będzie zindywidualizowana, uwzględniając przy tym rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Asystent ma służyć pomocą osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asystent ma ograniczać skutki niepełnosprawności poprzez stymulowanie tych osób do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Ma umożliwić niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Osiek uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych w tym m.in: świadczenie usług podstawowych, na które składają się: 1)pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez Klienta miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz miejsce pracy, 2)pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach, 3)pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 4)pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp., 5)czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania, 6)pomoc w pisaniu pism, listów osobom niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego, 7)pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty. 8) pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć i wyjść integracyjno- aktywizująco-animacyjnych, kulturalnych i społecznych. Usługa ma dotyczyć realizacji 2160 godzin usług asystenckich w tym 1800 godzin dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 360 godzin dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług (karta pracy) oraz składania miesięcznych raportów dotyczących liczby i zakresu zrealizowanych usług. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 1 lub kilku asystentów. Liczba założonych godzin asystentury może ulec zmianie.
 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: nie
 4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

6.      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 85311200-4

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. a) dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenia min. średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
  b) referencje potwierdzające staż pracy- oświadczenie o ilości miesięcy/lat stażu pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  c) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie usługi,
  d) dyspozycyjność – możliwość świadczenia usługi w porach wyznaczonych w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 21.00,
  e) wrażliwość, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi konieczność nawiązania relacji z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, zbudowania relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

( wymienić wszystkie warunki, jakie musi spełnić przyszły Wykonawca)

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
  • Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 5 do Rozeznania rynku).
  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  • Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
  • Inne dokumenty:
 1. a) dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. b) dyplom ukończenia szkoły średniej;
 3. c) udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom
             niepełnosprawnym,
 4. d) referencje potwierdzające staż pracy- oświadczenie o ilości miesięcy/lat stażu pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 5. e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie usługi, f) oświadczenie o dyspozycyjności – możliwość świadczenia usługi w porach wyznaczonych w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 22.00.

 

 1. Kryteria oceny ofert
 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

 

 1. Doświadczenie – do 90 punktów;
 2. Kwota – do 10 punktów.

Punkty przyznane ofertom obliczane będą według wzoru:

 W kryterium 1:

D = (Do/Dn) x 90, gdzie:

Do – liczba lat doświadczenia Wykonawcy w pracy z osobami niepełnosprawnymi badanej oferty;

Dn – największa liczba lat doświadczenia Wykonawcy w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W kryterium 2:

K = (Kn/Ko) x 10, gdzie:

Kn – kwota najniższej oferty;

Ko – kwota oferty rozpatrywanej.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąca sumę punktów za posiadane doświadczenie i oferowaną cenę.

( określić kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ich wagi w %)

 

 1. Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych i w sprawach formalnych: jest: Anna Koncka,
 3. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć
  w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, biuro nr 13, lub drogą pocztową/mailem na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125, 33-608 Osiek, e-mail: gops@osiek.pl z dopiskiem Zakup usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 nie później niż do dnia 17 stycznia 2022 r. do godziny 15.
 4. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, że:

 • Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. Zakup usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019r.,poz. 869 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).

 • Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku,
  Główna 125, 33-608 Osiek, tel. +48 33 845 82 03, adres e-mail: gops@osiek.pl
 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@gops.osiek.pl lub pisząc na adres naszego Urzędu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
  z zasadą jawności udzielania zamówień.
 • Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii.
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Jednocześnie Zamawiającyprzypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w  14 ust. 5 RODO.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                       
 6. Umowa z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

………………………………….

                                                              (podpis Zamawiającego)

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 5– Formularz ofertowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Osieku  do zawarcia umowy.