Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza  nabór na  stanowisko  pracownika socjalnego

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat).

Rodzaj umowy: umowa o pracę – 40 godzin tygodniowo.

Miejsce pracy:  Gmina Osiek.

Wynagrodzenie: płaca zasadnicza – 3.300,00 zł miesięcznie oraz dodatek za pracę w terenie.

WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507.), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
  1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
  3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  4) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 2. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
  • o pomocy społecznej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • o ochronie zdrowia psychicznego,
  • o przeciwdziałaniu przemocy,
  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność  obsługi komputera na poziomie dobrym.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność.
 4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej.
 5. Preferowane prawo jazdy kat. B.
 6. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 6. Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 9. Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz  osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa.
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku); 
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku), oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa  popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 4) do 6) mogą być zawarte  w następujący sposób:

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym  procesie rekrutacyjnym.

’  Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).

’  Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, w procesie rekrutacyjnym.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, tel. 33 84 58 203 lub pod nr 33 84 58 258.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125 (na I p. budynku, pok.13) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku”, w terminie do dnia 21. 01.2022 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osiek, 03. 01.2022 r.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Kufel


Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownik socjalny

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku (32-608) przy ulicy Głównej 125; (dalej GOPS).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych- Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gops.osiek.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie – Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a RODO oraz Państwa dane przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszystkie zebrane CV do naboru zostają zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub CV może zostać zwrócone na prośbę osoby biorącej udział w rekrutacji.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa, jeżeli wystąpią z żądaniem ich udostępnienia.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.